TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Laatimispäivä 20.2.2018

Rekisterin pitäjä

SoulCore Oy

Y-Tunnus: 2594657-2
Osoite: Puistokatu 1 C 90, 40100 Jyväskylä, FINLAND

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tiina Vestman
etunimi.sukunimi@soulcore.fi
+358 50 561 4453

Rekisterin nimi

SoulCore Oy:n asiakas ja -markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Soulcore Oy myy ja tarjoaa palveluitaan vain yhtiöille. Henkilötietoja tarvitaan asiakasyhteyksiä varten. Soulcore Oy käsittelee henkilötietoja asiakassuhteisiin ja potentiaalisiin asiakasuhteisiin liittyen. Soulcore Oy:n käsittelemät henkilötiedot liittyvät jonkun asiakastahon yhteys-, sopimus- tai laskutustietoihin. Asiakastietoja tarvitaan laskutusta varten, sopimusten laatimista ja allekirjoittamista varten sekä ylläpito-, palvelu- ja toimitussopimusten täytäntöönpanoa varten.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasyhteisöjen nimi, osoitetiedot, laskutustiedot sekä näihin liittyvien yhteyshenkilöiden nimet, tehtävät ja yhteystiedot, sekä muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle SoulCore Oy:n hallinnoimalla verkkosivuilla. Evästeiden keräämä tieto käyttäjän käynneistä SoulCore Oy:n verkkosivuilla (www.soulcore.fi ja www.gdprdesk.eu).

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän luovuttamat tiedot, sekä SoulCore Oy:n verkkosivujen evästeiden avulla kerätyt tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta SoulCore Oy:n ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän hyväksyntää, lukuunottamatta tietojen luovuttamista viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamistavan vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto

Manuaalisia tietovarantoja ei ylläpidetä. Jos manuaalisia tietovarantoja kuitenkin tilapäisesti esiintyy, niitä säilytetään lukitussa kaapissa kunnes tiedot joko tallennataan ATK:lla käsiteltäväksi aineistoksi tai tuhotaan.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoturva ja luottamuksellisuus on Soulcore Oy:n toiminnan kannalta keskeisessä asemassa. Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä voi käyttää vain SoulCore Oy:n erikseen valtuuttamat henkilöt. Kaikkia käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista. Rekisteröity voi ilmoittaa muutostoiveista vapaamuotoisesti osoitteeseen: Soulcore Oy, Tietosuoja-asiat, Puistokatu 1 C 90, 40100 JYVÄSKYLÄ. Soulcore Oy varmistaa henkilöllisyyden ennen muutostoiveiden toteuttamista.

Soulcore Oy noudattaa Tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelyperiaatteita. Voit kieltää SoulCore Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen support@soulcore.fi.