GDPRDESK PALVELUN JA VERKKOKAUPAN KÄYTTÖEHDOT

Tämä dokumentti sisältää GDPRdesk sovelluksen käyttö- ja sopimusehdot, sekä GDPRdesk verkkokaupan tilaus- ja toimitusehdot.

» Lue palvelun käyttö- ja sopimusehdot

» Lue verkkokaupan tilaus- ja toimitusehdot

PALVELUN KÄYTTÖ- JA SOPIMUSEHDOT

1. Määritelmät ja soveltaminen

Määritelmät

Termi Määritelmä
”Asiakas” Asiakas tarkoittaa yritystä tai yhteisöä, joka on hankkinut Palvelun käyttöoikeuden näissä Ehdoissa kuvatulla tavalla.
”Toimittaja” Toimittaja tarkoittaa Palvelun tuottavaa yritystä SoulCore Oy (Y-tunnus 2594657-2).
”Sopijapuolet” Sopijapuolet tarkoittaa Toimittajaa ja Asiakasta yhdessä.
”Palvelu” Palvelu tarkoittaa Toimittajan tuottamaa yleisen tietoverkon yli palveluna tarjottavaa ohjelmistoa, tuotenimeltään ”GDPRdesk” sekä siihen mahdollisesti liittyviä erikseen tilattavia lisäveloitteisia lisäpalveluita.
”Palvelun kotisivu” Palvelun internet-sivusto osoitteessa:

https://www.gdprdesk.eu

 

1.1 Nämä ovat Palvelun Toimittajan sekä Palvelua käyttävän Asiakkaan väliset käyttö- ja sopimusehdot (”Ehdot”). 

1.2 Toimittajan ja Asiakkaan välinen sopimus ("Sopimus") Palvelun käyttöoikeudesta muodostuu Asiakkaan rekisteröitymisestä Palveluun, rekisteröitymisen ja tilauksen yhteydessä hyväksymistä Ehdoista ja niissä viitatuista tiedoista ja Toimittajan antamista Palveluun liittyvistä ohjeista. Selvyyden vuoksi todetaan, että jäljempänä kuvattu (2.1) kokeilujakso ei muodosta Sopimusta. 

1.3 Palvelun käyttäminen edellyttää Toimittajan asiakkaaksi rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen jälkeen Palvelu on perusmuodossaan Asiakkaan käytettävissä Toimittajan suorittamien toimenpiteiden jälkeen. Asiakkaalle ilmoitetaan erillisellä sähköpostilla, kun Palvelu on Asiakkaan käytettävissä. Palveluun rekisteröidyttyään ja sitä käyttämään ryhtyessään Asiakas samanaikaisesti hyväksyy nämä Ehdot. Lisätietoa Palvelusta Palvelun kotisivulta. 

1.4 Asiakkaan tulee lukea huolellisesti kaikki Palveluun liittyvät Ehdot. Sopimuksella Asiakas sitoutuu noudattamaan myös Palvelun käyttöä koskevia Toimittajan tarjoamia ohjeita. Asiakas saa käyttää Palvelua vain, jos tämä hyväksyy nämä Ehdot. Hyväksyessään nämä Ehdot Asiakas vahvistaa samalla tutustuneensa Toimittajan tarjoamaan Palveluun sekä ilmoittaa hyväksyvänsä sellaisenaan Palvelun ominaisuudet, hinnat sekä veloitusperusteet ja -periaatteet. 

1.5 Jos Asiakas ei hyväksy näitä Toimittajan ja Asiakkaan välisen Sopimuksen edellyttämiä Ehtoja, ei Palvelua saa käyttää. 

2. Palvelut, yleiset velvollisuudet ja oikeudet

2.1 Asiakkaalla on mahdollisuus kokeilla Palvelua ilman veloitusta kolmenkymmenen (30) vuorokauden ajan (”Kokeilujakso”). Kokeilujakson käyttöoikeus päättyy automaattisesti ilman eri ilmoitusta määräajan umpeuduttua. Mikäli Asiakas ei rekisteröidy Palvelun käyttäjäksi kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluttua Kokeilujakson päättymisestä, Toimittajalla on oikeus poistaa Asiakkaan käyttäjätunnukset ja Asiakkaan Palveluun syöttämä tietosisältö Palvelusta. Kokeilujakson käyttöoikeus on organisaatiokohtainen ja kertaluonteinen eikä johda automaattisesti Sopimuksen syntymiseen Asiakkaan ja Toimittajan välille. Kokeilujaksoon sovelletaan näitä Ehtoja soveltuvin osin. 

2.2 Kaikki tekijänoikeudet Palveluun ja siihen liittyviin materiaaleihin, ml. Palvelun kotisivut, kuuluvat yksinomaan Toimittajalle ja Palvelun tuottamiseen kiinteästi liittyville Toimittajan kolmansille osapuolille. 

2.3 Palvelun rekisteröitymisen ja maksun yhteydessä Asiakkaalle myönnetään toistaiseksi voimassa oleva, ei-yksinomainen käyttöoikeus Palveluun Sopimuksen Ehtojen mukaisesti. Tämän Sopimuksen perusteella Asiakkaalle ei siirry omistus-, muokkaus- tai muita oikeuksia Palveluun. Asiakkaalla ei ole missään yhteydessä tai tilanteessa siirto-oikeutta kolmannelle osapuolelle tai jälleenmyyntioikeutta Palveluun. 

2.4 Palveluun liittyvät hinnat on kuvattu Palvelun kotisivulla. Ilmoitettuun hintaan sisältyy organisaatiokohtainen toistaiseksi voimassa oleva käyttöoikeus. 

2.5 Palveluun liittyvät tukipalvelut ja niiden yhteystiedot on kuvattu Palvelun kotisivulla. 

2.6 Asiakas vastaa siitä, etteivät Toimittajan Asiakkaalle luovuttamat käyttäjätunnukset ja salasanat joudu ulkopuolisten henkilöiden tietoon. Toimittaja ei vastaa Asiakkaalle luovuttamiensa tunnusten tai salasanojen katoamisesta aiheutuneesta väärinkäytöstä ja sen johdosta Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta suorasta tai epäsuorasta vahingosta. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa salasanojaan ilman erillistä korvausta Toimittajan ohjeistamalla tavalla. 

2.7 Palvelun asiakaskohtaisesta tietosisällöstä otetaan varmuuskopio vähintään yhden (1) kerran vuorokaudessa. Toimittaja takaa varmuuskopioiden säilytykselle vähintään seitsemän (7) vuorokauden ajan taannehtivasti. Mahdollisessa Asiakkaan itse aiheuttamassa tai myötävaikuttamassa ongelmatilanteessa varmuuskopion palauttamisesta Asiakasta veloitetaan todellisten työkustannusten mukaisesti.  

2.8 Toimittajalla on oikeus ilman etukäteisilmoitusta keskeyttää Palvelun toimitus, mikäli Asiakas käyttää Palvelua Sopimuksen vastaisesti. Palvelu palautetaan takaisin Asiakkaan käyttöön erikseen sopimalla. 

2.9 Toimittaja voi lähettää omia asiakkaitaan ja Palvelua koskevia tiedotteita ja tarjouksia kaikille Palvelua käyttäville Asiakkaille Sopimuksen voimassaoloaikana.  

2.10 Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakasta referenssinään, tämä tarkoittaa käytännössä vähintään Asiakkaan logon tai muun tunnisteen esittämistä Toimittajan markkinointimateriaaleissa sekä Toimittajan ja Palvelun kotisivulla.   

2.11 Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää tätä Sopimusta eikä sen kohteena olevia Toimittajan tarjoamia Palveluita osaksikaan ilman Toimittajan kirjallista suostumusta. Sopimuksen ja Palveluiden siirron rajoitus koskee myös Asiakkaan kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä.  

2.12 Toimittajalla on oikeus teettää Sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijoilla ilman erillistä ilmoitusta. 

2.13 Toimittaja voi hyödyntää Palvelun tietosisältöä ja Asiakkaan Palvelun käyttöön liittyvää tietoa Palvelun edelleen kehittämiseen, tilastointiin ja vastaaviin yleisiin ei-asiakaskohtaisiin tarkoituksiin. Edellä kuvattu hyödyntäminen tarkoittaa tiedon hyödyntämistä yleisessä ja täysin anonyymissä muodossa siten, ettei yksittäistä Asiakasta voida missään yhteydessä tunnistaa tai yhdistää hyödyntämisen lopputuloksiin. 

3. Sopimuksen voimassaolo ja hinnat 

3.1 Sopimus astuu voimaan välittömästi, kun Asiakas on rekisteröitynyt ja rekisteröitymisen yhteydessä hyväksynyt nämä Sopimusehdot. 

3.2 Sopimus on voimassa toistaiseksi yhden (1) kalenterikuukauden kerrallaan. Asiakas voi milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa tämän Sopimuksen, jolloin Sopimus päättyy irtisanomishetkellä kuluvan sopimuskauden lopussa. Irtisanomishetkellä kuluvan sopimuskauden palvelumaksuja ei palauteta Asiakkaalle. Palvelun irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen gdprdesk.support@soulcore.fi 

3.3 Toimittajalla on oikeus irtisanoa Palvelu kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen lasketaan asian Asiakkaalle tiedoksi saattamisesta (sähköposti tai muu yhteydenotto). Irtisanominen lasketaan täysistä kuukausista, ts. irtisanomishetkellä kuluva jäljellä oleva kuukausi ja sitä seuraavat täydet kolme (3) kalenterikuukautta. 

3.4 Palvelun osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Palvelun ja se mahdollisten lisäominaisuuksien hintaa. Hinnat on ilmoitettu Palvelun kotisivulla. Ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. 

3.5 Toimittajalla on oikeus muuttaa sopimuskausittain veloitettavan Palvelun hintaa ja maksuperustetta ilmoittamalla muutoksesta Palvelun kotisivulla ja Asiakkaalle toimitettavalla sähköpostilla vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneen sopimuskauden maksuihin, ts. muutokset eivät ole taannehtivia. Muutokset astuvat voimaan muutosilmoitusta seuraavan laskutuskauden alussa. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, Palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti muutoksen voimaantullessa välittömästi ilman eri ilmoitusta. 

3.6 Asiakkaalla on hinnan muutoksen perusteella oikeus irtisanoa Sopimus päättymään ilmoittamalla siitä sähköpostilla osoitteeseen gdprdesk.support@soulcore.fi. Irtisanominen tulee tällöin voimaan sen sopimuskauden lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty.

4. Maksuehdot 

4.1 Palvelu on tilattavissa ja maksettavissa luottokortilla tai laskulla veloitettavana. Verkkokaupasta tilattaessa Palvelun veloitus tapahtuu luottokortilta. Mikäli luottokorttimaksu ei ole mahdollinen, tulee Palvelu tilata ottamalla yhteyttä Palvelun kotisivuilla mainittuun yhteyspisteeseen. 

4.2 Toimittaja veloittaa Asiakkaan tilaamat Palvelut kuukausittain etukäteen. Maksutavasta riippuen, Toimittaja lähettää laskun sähköisesti tai Asiakkaan luottokorttiyhtiö veloittaa luottokortin haltijaa Palvelun käytöstä ennen uuden laskutusjakson alkua. Lasku tulee maksaa aina viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä. 

4.3 Toimittajalla on oikeus selvittää Asiakkaan luottokortin oikeellisuus, voimassaolo ja Palvelun veloitukseen riittävä kate ennen Palvelun toimittamista Asiakkaalle. 

4.4 Luottokortilla maksettaessa Asiakas vastaa siitä, että maksuun käytettävä luottokortti on voimassa, luottokortilla on Palvelun veloitukseen riittävä kate sekä oikeudestaan käyttää kyseistä luottokorttia Palvelun tilaamiseen.  

4.5 Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto. 

4.6 Mikäli Asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä, voi Toimittaja sulkea Palvelun Asiakkaalta toistaiseksi ja pitää Palvelu suljettuna, kunnes koko erääntynyt maksu on kokonaisuudessaan suoritettu, mukaan lukien viivästyskorot. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. Asiakkaalla ei ole oikeutta hyvitykseen tai korvauksen siltä ajalta, kun Palvelu on suljettuna Asiakkaan maksuviivästyksen tai muun sopimusrikkomuksen vuoksi. Mikäli Asiakas ei neljäntoista (14) päivän kuluessa eräpäivästä maksa erääntynyttä laskuaan, on Toimittajalla oikeus irtisanoa Sopimus ja poistaa Asiakkaan Palvelu tietosisältöineen kokonaan. 

4.7 Toimittajalla on oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. 

5. Vastuu ja vastuurajaukset  

5.1 Toimittaja on varmistanut, että Palvelu toimii seuraavien internet-selainten  kahdella (2) viimeisimmillä versioilla: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox.  

5.2 Toimittaja ei ole velvollinen palauttamaan Asiakkaan maksamia maksuja tai muutoinkaan korvausvelvollinen, jos Palvelun käyttö estyy Toimittajan ohjeistuksesta poikkeavasta käytöstä, käyttöympäristöstä tai muusta vastaavasta seikasta johtuen. 

5.3 Toimittaja ei vastaa Palveluun tai sen käyttöön liittyvien kolmansien osapuolten tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta ja häiriöttömyydestä. Toimittaja ei vastaa palvelinympäristön tai Internetin kautta tapahtuvasta tietoverkon tai tietoverkkoon liitettyjen laitteiden ja järjestelmien häirinnästä tai niistä johtuvista Palvelun käytölle aiheutuvista haitoista. 

5.4 Toimittaja varaa oikeuden keskeyttää Palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden vastaavien töiden vuoksi. Toimittaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen. Katkokset ajoitetaan mahdollisuuksien mukaan sellaiseen vuorokauden aikaan, jolloin niistä on asiakkaille mahdollisimman vähän haittaa. Toimittaja pyrkii pitämään Palvelua yllä sekä korjaamaan mahdolliset käyttökatkoksia aiheuttavat häiriöt mahdollisimman pian niistä tiedon saatuaan. 

5.5 Toimittajan vastuu on rajoitettu. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa, Toimittaja ei vastaa Palvelun käytöstä johtuen Asiakkaalle syntyneistä vahingoista. Toimittaja ei ole myöskään vastuussa Asiakkaan mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Palvelun sulkemisesta tai poistamisesta Asiakkaan maksuviivästyksen tai muun sopimusrikkomuksen vuoksi. 

5.6 Toimittaja ei takaa Palvelun tai sen tietosisällön täydellistä virheettömyyttä. 

5.7 Toimittaja käyttää Palvelun tuottamisessa alihankintana kaupallisia pilvipalveluita. Oletusarvoisesti kaikki Palvelun sisältämä tieto säilytetään EU/ETA-alueella. 

6. Ylivoimainen este 

6.1 Kumpikaan Sopimuksen Sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat tämän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia tämä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää. Tällaisiin lukeutuvat myös Internetin kautta tapahtuvat palvelinestohyökkäykset Toimittajaa tai sen alihankkijaa kohtaan. Lakko, työsulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. 

6.2 Sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai merkittävää ajankäyttöä hankkia muualta. 

6.3 Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti (sähköposti, tiedotus Palvelun kotisivulla, tms.) toiselle Sopijapuolelle, samoin kuin esteen päättymisestä. Toimittaja voi tehdä ilmoituksen Palvelun kotisivuilla tai sähköpostitse. 

7. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

7.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännökset. 

7.2 Tästä Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu ei johda osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. 

8. Sopimuksen muuttaminen ja purku  

8.1 Toimittajalla on oikeus muuttaa Palveluiden teknisiä määrityksiä sekä tämän Sopimuksen Ehtoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia, on Asiakkaalla muutoksen perusteella oikeus irtisanoa Sopimus Palvelun osalta päättymään ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Toimittajalle. Irtisanominen tulee tällöin voimaan sen laskutusjakson lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty. 

8.2 Toimittajalla on oikeus siirtää tarjoamansa ja myymänsä Palvelu sekä liiketoimintansa kolmannelle osapuolelle. Siirrosta tulee ilmoittaa Asiakkaalle, kun varmuus siirron tapahtumisesta on olemassa. 

8.3 Mikäli Asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt, Toimittajalla on oikeus ilman vastuuseuraamuksia pidättyä Palveluun liittyvistä suorituksistaan, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksunsa Toimittajalle. Toimittajalla on myös oikeus purkaa Sopimus tilanteessa, jossa Asiakas ei suorita erääntynyttä maksua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta eikä Asiakas ole asettanut Toimittajalle hyväksyttävää vakuutta Sopimukseen perustuvien maksujen suorittamisesta. 

8.4 Sopijapuolella on oikeus purkaa Sopimus siltä osin kuin on kohtuullista, jos toinen sopijapuoli muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja. Sopijapuoli saa purkaa Sopimuksen myös jo ennen kuin Sopimuksen täyttämisen aika on käsillä, jos on käynyt selväksi, että toinen sopijapuoli tulee syyllistymään Sopimuksen purkamiseen oikeuttavaan sopimusrikkomukseen. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa, Sopimuksen purkaminen edellyttää, ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan toisen sopijapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään kolmenkymmenen (30) päivän määräajan puitteissa. 

8.5 Mikäli Asiakas haluaa sopia Palvelun toteuttamisesta asiakaskohtaiseksi ja asiakaskohtaisesti muokattavaksi ratkaisuksi, Sopijapuolet sopivat toteuttamisesta ja toteutuksen ehdoista kirjallisesti erikseen.  

VERKKOKAUPAN TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT

1. määritelmät

Määritelmät

Termi Määritelmä
”Asiakas” Asiakas tarkoittaa yritystä tai yhteisöä, joka on hankkinut Palvelun käyttöoikeuden näissä Verkkokaupan tilaus- ja toimitusehdoissa kuvatulla tavalla.
”Toimittaja” Toimittaja tarkoittaa Verkkokaupan ja sen sisältämät Palvelut tuottavaa yritystä SoulCore Oy (Y-tunnus 2594657-2).
”Palvelu” Palvelu tarkoittaa Toimittajan tuottamia, Verkkokaupassaan myymiä yleisen tietoverkon yli palveluna tarjottavia ohjelmistoja sekä niihin mahdollisesti liittyviä erikseen tilattavissa olevia lisäveloitteisia lisäpalveluita.
”Palvelun kotisivu” Toimittajan Verkkokaupassa tilattavissa olevien Palveluiden palvelukohtaiset internet-sivustot. Sivustoilla kuvataan Palveluiden sisältöä, ominaisuuksia ja muuta Palveluita koskevaa tietoa.
”Verkkokauppa” Toimittajan verkkokauppapaikka, josta Asiakas voi tilata käyttöönsä Toimittajan Palveluita. Asiakkaan tekemä tilaus ja toimitus veloitetaan Asiakkaan luottokortilta kolmannen osapuolen maksupalveluiden kautta. Verkkomaksupalvelun toimittajana toimii kolmas osapuoli, ks. ”Verkkomaksupalvelujen toimittaja”.
”Verkkomaksupalvelun toimittaja”

Verkkomaksupalvelun toimittajana toimii Stripe (https://stripe.com/fi).

Stripe
185 Berry Street
Suite 550
San Francisco, CA 94107

 

2. Verkkokaupan yleiskuvaus

SoulCore Oy (y-tunnus 2594657-2) myy tuotteita yrityksille ja yhteisöille Suomeen ja muualle EU-alueella. Tuotteiden hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Pidätämme oikeuden hintojen ja näiden tilaus- ja toimitusehtojen muutoksiin.

Verkkokauppa pohjautuu Pilvi Cloud Company Oy:n Pilvi™ -palvelualustaan.

3. Tilaaminen

Palvelut tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö Verkkokaupan kassalla. Kaikki mahdolliset asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteys- tai muita tietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä mahdollisesti ilmenevien ongelmatilanteiden selvittämiseen.

Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin sekä Verkkomaksupalvelujen toimittajan ehtoihin.

4. Maksaminen

Verkkokaupan maksujenvälityksen toteuttaa ja siitä vastaa Määritelmissä mainittu Verkkomaksupalveluiden toimittaja yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa.  Maksupalveluiden käyttö ei vaadi rekisteröitymistä Verkkomaksupalveluiden toimittajan palveluihin tai lisämaksujen suorittamista tälle Verkkokaupassa tehdyistä ostoksista.

5. MAKSUTAVAT

Tässä kappaleessa kuvataan maksutavat, jotka ovat mahdollisia Toimittajan Palveluita tilattaessa yleisesti. Kaikki tässä kappaleessa kuvatut maksutavat eivät ole välttämättä mahdollisia kaikkien Palveluiden kohdalla. Palvelukohtaiset käytettävissä olevat maksutavat ilmoitetaan erikseen Palvelun kuvauksissa Verkkokaupassa.

5.1 Korttimaksut

Maksukortilla maksaminen Verkkokaupassa on vaivatonta ja turvallista. Korttimaksamisesta verkkokaupassamme huolehtii Verkkomaksupalveluiden toimittaja. Maksutapahtuman aikana luottokorttitietoja käsitellään aina suojatussa verkkoyhteydessä. Korttinumeroita tai muita korttitietoja ei tallenneta Verkkokaupan tietojärjestelmiin vaan ne käsitellään ainoastaan Verkkomaksupalveluiden toimittajan toimesta.

Kortilla maksaessasi kauppa syntyy Asiakkaan ja Verkkomaksupalveluiden toimittajan välille. Verkkokauppa toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä toimittaa Asiakkaan tilaamat Palvelut ja käsittelee mahdolliset Palveluita koskevat reklamaatiot. Maksun saajana korttimaksutositteella näkyy ”soulcorefi”.

Toimittaja käsittelee yksinomaan Palveluita koskevia maksutapahtumia (hyvitykset, palautukset), muut maksunvälitykseen liittyvät asiat käsitellään Verkkomaksupalveluiden toimittajan toimesta.

Toimittajalla on oikeus selvittää Asiakkaan luottokortin oikeellisuus, voimassaolo ja Palvelun veloitukseen riittävä kate ennen Palvelun toimittamista Asiakkaalle. Luottokortilla maksettaessa Asiakas vastaa siitä, että maksuun käytettävä luottokortti on voimassa, luottokortilla on Palvelun veloitukseen riittävä kate sekä oikeudestaan käyttää kyseistä luottokorttia Palvelun tilaamiseen.

Korttimaksujen ehtoja voidaan täsmentää Palveluiden palvelukohtaisissa ehdoissa.

5.2 Lasku

Mikäli Verkkokaupassa tarjottava Palvelu on mahdollista tilata erikseen laskutettavana (oletuksena sähköinen laskutus), ilmoitetaan siitä erikseen Palvelun kuvauksissa tai kyseisen Palvelun kotisivulla. Laskutukseen liittyvät ehdot (mm. maksuehdot) täsmennetään tässä tapauksessa Palvelun ehdoissa.

6. Tilaus- ja maksuvahvistus

Onnistuneen tilauksen ja maksun jälkeen Asiakkaalle lähetetään sähköpostitse tilausvahvistus. Vahvistusviestien lähettäminen edellyttää, että Asiakas on antanut sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä.

7. Toimitustapa ja toimituskulut

Tilaus katsotaan toimitetuksi, kun Asiakkaalle on toimitettu sähköisesti tilaus- ja toimitusvahvistus sekä Palvelun käytön edellyttämät tiedot, esimerkiksi käyttäjätunnukset. Palvelun Toimitukseen ei liity erillisiä toimituskuluja.

8. Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme ovat tilauksesta ja Palvelusta riippuen keskimäärin kaksi (2) arkipäivää. Mikäli toimitusaikaa ei kyetä määrittelemään Palvelun luonteesta tai muusta seikasta johtuen, sopivat Asiakas ja Toimittaja siitä erikseen. Palvelukohtaiset toimitusajat voidaan myös esittää Verkkokaupassa Palvelukohtaisesti. Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista.

9. Asiakasviestintä

Verkkokaupan Palveluihin liittyvissä asioissa Toimittajan yhteydenottokanavana toimivat seuraavat yhteydenottokanavat:
gdprdesk.support@soulcore.fi

Maksupalveluihin liittyvissä kysymyksissä Asiakkaan tulee olla yhteydessä Verkkomaksupalveluiden toimittajaan https://support.stripe.com/